Privacyverklaring van Realo

Bij het aanbieden en door jouw gebruik van onze diensten, producten en informatie (gezamenlijk aangeduid als de "Producten") via onze website, applicatie of enig ander platform (gezamenlijk aangeduid als het "Platform") zal Realo NV (hierna “wij”, “we”, “ons”, “onze”) bepaalde persoonsgegevens over jou als bezoeker of gebruiker van het Platform (hierna “jij”, “je”, “jou(w)”) verwerken als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”.

We voeren jouw privacy hoog in het vaandel en willen je op de meest transparante manier informeren over onze verwerkingsactiviteiten en jouw rechten dienaangaande. Met dit doel voor ogen vind je hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, daaronder verder aangevuld met meer uitgebreide informatie. In geval van verdere vragen kan je ons steeds contacteren.

We willen je er voorafgaand ook op wijzen dat de manier waarop we informatie verzamelen en verwerken over vastgoed en waarover we via het Platform rapporteren, terug te vinden is in ons apart Informatiedocument gegevensverzameling. We verwijzen je graag naar deze aparte verklaring voor meer duiding daaromtrent.

Om deze Privacyverklaring zo overzichtelijk mogelijk te maken, is deze als volgt gestructureerd:

  • Deel A: Onze Privacyverklaring in het kort
  • Deel B: Contactgegevens en informatie over deze Privacyverklaring
  • Deel C: Welke gegevens verwerken wij van onze bezoekers en gebruikers, op basis van welke rechtsgrond en voor welke doeleinden?
  • Deel D: Op welke manier delen wij jouw gegevens?
  • Deel E: Bescherming, integriteit en bewaring van jouw persoonsgegevens
  • Deel F: Jouw rechten en plichten
  • Deel G: Heb je nog vragen?

Deel A: Onze Privacyverklaring in het kort

Realo verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens naar gelang je een (al dan niet professionele) bezoeker bent of een gebruiker van ons Platform, en afhankelijk van de acties die je stelt. Als bezoeker verzamelen we jouw gegevens wanneer je ons die meedeelt, een bestelling plaatst of voor beperkte doeleinden in het belang van het Platform (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden of om onze diensten te verbeteren). Als gebruiker verzamelen we bijkomend informatie om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren en je onze bijkomende diensten als Platform te kunnen leveren.

Gegevens die we verzamelen worden voornamelijk verwerkt om jou van onze Platformdiensten te voorzien en om ons Platform te verbeteren. We gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden die je niet redelijkerwijs kan verwachten, we verkopen ze niet door, enz.

Wij delen jouwgegevens in principe niet met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden. Ook delen we jouw gegevens wanneer dit door jou gevraagd is of wanneer dit voortvloeit uit een overeenkomst tussen ons. We verkopen geen gegevens aan derde partijen.

De privacywetgeving kent een individu, binnen bepaalde voorwaarden, allerhande rechten toe (recht op inzage, recht op wissing, recht op beperking, enz.). Wij willen het uitoefenen van jouw rechten faciliteren en je kan ons daartoe gemakkelijk contacteren. Wij zullen prompt gevolg geven aan jouw vragen en hebben een centraal aanspreekpunt voorzien voor alle vragen omtrent privacy.

Deel B: Contactgegevens en informatie over deze Privacyverklaring

1. Informatie over ons

1.1 Het Platform wordt beheerd door Realo NV met maatschappelijke zetel te Poel 16, 9000 Gent, België, RPR Gent en met ondernemings-/BTW-nummer (BE) 0543.772.595.

1.2 Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd of per e-mail naar privacy@realo.be. Alle vragen omtrent privacy of jouw persoonsgegevens komen terecht bij ons centraal aanspreekpunt daarover. We doen ons uiterste best om jou binnen de kortst mogelijke termijn te antwoorden.

2. Informatie over deze Privacyverklaring

2.1 Deze Privacyverklaring informeert je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer je ons Platform bezoekt en verder gebruikt als al dan niet geregistreerde gebruiker. Wij hechten daarbij het grootste belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze onderneming, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).

2.2 De huidige Privacyverklaring moet samen worden gelezen met onze Gebruiksvoorwaarden (die je vertellen onder welke voorwaarden je toegang kan krijgen tot ons Platform en onze Producten) en onze Cookieverklaring (die je vertelt op welke manier wij cookies gebruiken op het Platform en voor welke doeleinden). De Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring vormen een bindende overeenkomst tussen jou en onze onderneming, en worden gezamenlijk aangeduid als de "Voorwaarden".

2.3 De Voorwaarden zijn van toepassing gedurende jouw bezoek aan en jouw gebruik van het Platform.

2.4 Gelieve de Voorwaarden zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat je ze begrijpt, alvorens het Platform of onze Producten te gebruiken. De Voorwaarden bevatten belangrijke clausules. In het geval dat je de Voorwaarden niet zou begrijpen of het er niet mee eens zou zijn, vragen wij jou je te onthouden van verdere toegang tot of gebruik van ons Platform en/of onze Producten, en desgevallend contact met ons op te nemen via de hogervermelde contactgegevens.

2.5 Door gebruik te maken van het Platform en/of onze Producten, bevestig je dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen. In sommige gevallen zal je ook worden gevraagd de Voorwaarden expliciet te aanvaarden. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met contractuele documenten akkoord te gaan.

2.6 We raden je in elk geval aan om een kopie van deze Privacyverklaring bij te houden voor jouw archief.

2.7 Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bij jouw gebruik van het Platform is steeds de laatste versie van de Privacyverklaring van toepassing. We raden je dan ook aan om regelmatig de Privacyverklaring na te kijken. Je vindt de laatste revisiedatum steeds onderaan op het document

Deel C: Welke gegevens verwerken wij van onze bezoekers en gebruikers, op basis van welke rechtsgrond en voor welke doeleinden?

3. Welke gegevens verzamelen wij van onze bezoekers en gebruikers en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij een bezoek aan en het gebruik van ons Platform worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, welke gegevens we daarbij telkens verwerken en de rechtsgrond op basis waarvan wij deze gegevens verwerken.

Zoals je zal zien verwerken we gegevens bij elk bezoek aan en gebruik van ons Platform (en dus ongeacht of je bent geregistreerd of niet). Daarnaast verwerken we bijkomend ook gegevens wanneer je registreert en wanneer je gebruik maakt van het Platform als een professioneel. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover je binnen de ene of de andere categorie valt, en ook enkel wanneer je van bepaalde functies gebruik maakt zoals hieronder beschreven.

3.1 Gegevens die we (kunnen) verwerken wanneer jij het Platform bezoekt, ongeacht of je geregistreerd bent

(a) Browsen van het Platform, opzoeken en raadplegen van informatie

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Uiteraard moeten wij je gegevens verwerken om uitvoering te geven aan de acties die je op ons Platform wenst te ondernemen en om je ons Platform te laten gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden, hetgeen een contract vormt tussen ons. De rechtsgrond vormt dus de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.

Daarnaast verzamelen wij bij bezoek aan ons Platform ook algemene en statistische gegevens omtrent het gebruik van onze Producten en het Platform. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om fouten, mankementen en bugs in onze Producten op te sporen, maar eveneens om het gebruik van ons Platform en onze Producten te optimaliseren en om daaromtrent geaggregeerde en statistische gegevens te genereren. Eveneens kunnen we deze gegevens gebruiken om de communicatie met onze bezoekers en gebruikers te verbeteren. In de mate waarin deze informatie wordt verzameld door middel van cookie- en andere trackingtechnologieën, verwijzen we nogmaals naar onze Cookieverklaring. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nu we menen (en ook alle maatregelen daartoe nemen) dat de impact op jouw privacy zeer beperkt is.

Bovendien kunnen wij bepaalde activiteiten van onze bezoekers en gebruikers loggen voor bewijsdoeleinden en om eventuele problemen die zich kunnen voordoen op te sporen en op te lossen, dit overeenkomstig hetgeen is beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst, gegevens die betrekking hebben op het gebruik van het Platform, zoals de gegevens van een zoekopdracht.

Voor statistische doeleinden verwerken we je IP-adres en browsergegevens, datum, tijd en duur van je bezoek, bezochte pagina’s en webpagina waarvan je op het Platform terechtkomt.

(b) Contact opnemen met Realo

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Op diverse plaatsen op het Platform kan je contact opnemen of in contact treden met Realo.

Daarbij zullen wij je vragen bepaalde gegevens op te geven zodat we op gepaste manier met jou contact kunnen opnemen. We verwerken je informatie uiteraard om je vraag op te volgen en om eventueel verder gevolg te geven aan de informatie die jij ons bezorgde. Bij contactname zal je ons doorgaans ook zelf bepaalde informatie bezorgen, die mogelijk ook persoonsgegevens kan bevatten. Contactname gebeurt steeds op jouw initiatief en is nooit verplicht. De rechtsgrond is dan ook jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

Waar aangegeven kunnen wij je opgegeven gegevens ook gebruiken om jou informatie over onze producten en diensten te bezorgen (bv. inschrijven nieuwsbrief, wanneer je informatie van ons wenst te ontvangen als gebruiker van Realo, enz.). Wij beschouwen je dan als onze klant/gebruiker, maar weet wel dat je je te allen tijde kan uitschrijven om dit soort informatie te ontvangen. Wanneer je een account hebt kan je overigens ook alle berichten zelf beheren op jouw persoonlijke pagina.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Naam, e-mail, telefoon (wanneer opgegeven) en andere gegevens die je zelf opgeeft.

(c) Contact opnemen een derde partij

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Via bepaalde functionaliteiten (bv. contacteer een makelaar) laten we je toe contact op te nemen met een derde partij. Daarbij zullen wij je vragen bepaalde gegevens op te geven zodat we je op gepaste manier met deze derde in contact kunnen brengen. We zullen deze informatie ook aan de betrokken derde doorgeven. Contactname gebeurt steeds op jouw initiatief en is nooit verplicht. De rechtsgrond is dan ook jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Naam, e-mail, telefoon (wanneer opgegeven), reden van contactname en andere gegevens die je zelf opgeeft.

(d) Review nalaten

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Het Platform laat u toe om vastgoedmakelaars te beoordelen. Deze informatie wordt gedeeld met de bezoekers en de gebruikers van het Platform. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. Zo’n review gebeurt steeds op jouw initiatief en is nooit verplicht. De rechtsgrond is dan ook jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:De gegevens die je zelf opgeeft.

(e) Zoekertje plaatsen

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Het Platform laat u toe om panden te koop of te huur aan te bieden op de markt. Informatie over een pand kan in sommige gevallen kwalificeren als (een) persoonsgegeven(s). Wij zullen jou bij het plaatsen van een zoekertje vragen naar jouw contactgegevens en diverse informatie over het pand. Deze informatie, tenzij waar anders aangegeven op het Platform, zal worden gepubliceerd voor alle bezoekers en gebruikers van het Platform. Op die manier geven wij uitvoering aan onze overeenkomst tot het plaatsen van een zoekertje. Niet alle informatie is verplicht, maar een minimum een informatie moet je opgeven opdat wij het zoekertje zouden kunnen plaatsen. Deze informatie gebruiken wij ook om je account aan te maken, zodat wij jouw zoekertje kunnen plaatsen en je ook de nodige opvolg-informatie kunnen geven. De rechtsgrond is jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

Voorts gebruiken we deze informatie ook voor onze Realo-producten en diensten, waar mogelijk en relevant (bv. de informatie over het pand). De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nu we menen (en ook alle maatregelen daartoe nemen) dat de impact op jouw privacy zeer beperkt is.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:E-mail, naam en telefoonnummer. Daarnaast diverse gegevens over het te plaatsen pand. Het is daarbij niet verplicht om alle gevraagd posten in te vullen.

(f) Interesse uiten in een pand

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Via het Platform kan je een verkoper / verhuurder laten weten dat je interesse hebt in een pand. Daarbij worden jouw contactgegevens en bericht doorgegeven aan de betrokken derde. Je interesse laten weten gebeurt uiteraard steeds op jouw initiatief, en dit is nooit verplicht. De rechtsgrond is dan ook jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:E-mail, naam en telefoonnummer.

(g) Rapporteren van een probleem

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Het Platform laat je toe problemen te rapporteren aan onze onderneming. Je kan dan bepaalde gegevens invullen, die mogelijk persoonsgegevens bevatten, en deze naar ons sturen voor verdere afhandeling van het probleem. Dit gebeurt steeds op jouw initiatief en is nooit verplicht. De rechtsgrond is dan ook jouw toestemming om de gegevens te verwerken.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:De gegevens die je bij het melden opgeeft.

(h) Bestellen van een schatting

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Via het Platform kan je een betalende schatting aankopen van een door jou gekozen pand, of een bestaand schattingsrapport bestellen. Om een nieuwe schatting zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, vragen wij diverse gegevens waarmee we rekening houden bij de schatting. Je geeft daarbij op wat je wil en kan; hoe meer informatie we hebben, hoe nauwkeuriger de schatting zal zijn. De aankoop van een schatting betreft een bindende overeenkomst tussen ons, en de verwerking gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst.

Voorts gebruiken we deze informatie ook voor onze Realo-producten en diensten, waar mogelijk en relevant (bv. de informatie over het pand). De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nu we menen (en ook alle maatregelen daartoe nemen) dat de impact op jouw privacy zeer beperkt is.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Bij een nieuwe schatting verwerken we locatiegegevens van het betreffende pand, type pand, juridische titel op het pand, termijn om te verkopen en verdere detailgegevens over het pand. Daarnaast vragen we uiteraard ook jouw contactgegevens om je de schatting te kunnen bezorgen (e-mail, naam en telefoonnummer) en betaalgegevens om de aankoop ter vervolledigen.

(i) Aanvullende acties

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Mogelijk wordt ook je toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties (denk aan een bevraging, enquête, een spel, enz.), waarvan je uiteraard zelf beslist of je daaraan wenst deel te nemen. Dit is nooit verplicht.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:De gegevens die hierbij worden gevraagd afhankelijk van de aard van de actie, zoals identificatie- of contactgegevens en eventueel de inhoud van enige mededeling aan onze onderneming.

3.2 Gegevens die we verwerken wanneer jij registreert op het platform

Wanneer jij registreert op het Platform verwerken we (mogelijk) bijkomende persoonsgegevens, zoals hieronder uitgelegd. Let daarbij op dat de onderstaande zaken gelden in aanvulling op wat is beschreven onder 3.1 hierboven.

(a) Verwerking van gegevens om te registeren

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Met een registratie word jij lid van onze community en maak je een persoonlijk account aan, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. We verwerken je gegevens om je toe te laten het account aan te maken en om dan te genieten van de bijkomende functionaliteiten die een dergelijk lidmaatschap biedt – uiteraard verwerken we in die zin alle acties jij onderneemt op het Platform als geregistreerd lid van ons Platform. Als geregistreerd lid ga jij met ons een overeenkomst aan, en de verwerking van jouw gegevens gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst. Je moet enkel deze informatie verplicht opgeven zoals aangeduid; zonder de minimum verplichte informatie kan je geen account aanmaken.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Bij registratie vragen we een e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Ben je een vastgoedprofessional, dan vragen we bijkomende gegevens (zie ook verder)

(b) Profielinformatie

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Wanneer je geregistreerd bent, heb je de mogelijkheid om je profielinformatie te vervolledigen. De gegevens die je hierbij opgeeft, worden verwerkt om jou toe te laten je profiel te voorzien van bijkomende informatie en deze ook publiek te maken. Je bent niet verplicht dit te doen. De verwerking gebeurt dan ook op basis van jouw toestemming. Je kan de instellingen van je profiel te allen tijde beheren via je persoonlijke account.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Naam, telefoonnummer, stad, korte biografie en foto.

(c) Meldingen en notificaties

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Gelet op de aard van de dienstverlening, vinden de meeste van onze gebruikers het noodzakelijk om snel van bepaalde (nieuwe) informatie door ons op de hoogte te worden gesteld. We kunnen je gegevens dan ook gebruiken met doel om jou meldingen te sturen, dit over bewaarde panden, panden die aan je zoekcriteria voldoen, aanpassingen over gemaakte schattingen en nieuws omtrent vastgoed en onze onderneming. Deze meldingen zijn niet verplicht en je kan de betreffende instellingen steeds aanpassen in je account. Het gebruik van je persoonsgegevens voor deze doelstellingen gebeurt dan ook op basis van jouw toestemming.

Je kan je dus ook vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je kan je hiervoor te allen tijde uitschrijven. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail of onderaan elke mailing via de “opt out” keuze. Opnieuw, wij verplichten niemand om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief maar indien je dat wel doet dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om hieraan opvolging te geven en om je te bewaren in ons gebruikersbestand.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Opgegeven e-mailadres en accountgegevens.

(d) Verwerking van gegevens bij het gebruik van functionaliteiten

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Een registratie biedt jou als gebruiker diverse opties die niet-geregistreerde gebruikers niet hebben. Zo heb je een overzicht van publicaties in aanmaak en actieve publicaties, jouw schattingen, bewaarde zoekopdrachten, op de hoogte gehouden worden, bewaarde panden, je geschiedenis op ons Platform, panden liken, een inbox waarin je berichten kunt nalezen, enz. Deze functies bieden wij jou aan als gevolg van jouw overeenkomst met ons, en de verwerking van jouw gegevens bij het gebruiken van die functionaliteiten gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst. Zonder die verwerking kunnen wij die functionaliteiten immers niet aanbieden.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Bij het gebruik van de functionaliteiten verbonden met jouw registratie, verwerken we die gegevens die relevant zijn voor die functionaliteiten. Bijvoorbeeld, bij je overzichten gaat het om die gegevens relevant voor dat overzicht; bij bewaarde panden over de panden die je hebt bezocht; om je e-mailadres bij het ontvangen van meldingen, etc.

(e) Bestellen van betalende producten

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Als geregistreerd lid heb je ook toegang tot (eenmalige of abonnements-)producten die je niet kan bestellen zonder registratie, bijv. onze Realo Explorer. De aankoop van deze producten betreft een bindende overeenkomst tussen ons, en de verwerking van de gegevens die we van jou ontvangen gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst.

In dat geval gebruiken we je gegevens om jouw aankoop te vervolledigen en/of je abonnement op te starten en op te volgen, om facturatie mogelijk te maken en om jou als klant op te volgen en aan klantenbeheer te doen. We hebben deze gegevens dus nodig om de bestelling te kunnen voltrekken, uitvoeren en opvolgen.

Voorts gebruiken we opgegeven informatie (indien daar sprake van is) ook voor onze Realo-producten en diensten, waar mogelijk en relevant (bv. de informatie over het pand). De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nu we menen (en ook alle maatregelen daartoe nemen) dat de impact op jouw privacy zeer beperkt is.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Je inloggegevens en betaalgegevens om de aankoop ter vervolledigen.

(f) Aanvullende acties

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Mogelijk wordt ook je toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties (denk aan een bevraging, enquête, een spel, enz.), waarvan je uiteraard zelf beslist of je daaraan wenst deel te nemen.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:De gegevens die hierbij worden gevraagd afhankelijk van de aard van de actie, zoals identificatie- of contactgegevens en eventueel de inhoud van enige mededeling aan onze onderneming.

3.3 Gegevens die we verwerken van vastgoedprofessionals

Voor vastgoedprofessionals bieden we via het Platform ook nog een aantal aanvullende modules aan. Deze kunnen in een bepaalde mate gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens, zoals hieronder uitgelegd. Let daarbij op dat de onderstaande zaken gelden in aanvulling op wat is beschreven onder 3.1 en 3.2 hierboven.

(a) Contact met Realo

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Aangezien we voor professionals zaken op maat aanbieden, kan het aangewezen zijn een persoonlijk contact te hebben met elkaar. Daarom nodigen we jou op diverse plaatsen op het Platform uit om contact te nemen met ons of een afspraak te boeken. Dat doe je uiteraard altijd op eigen initiatief, zonder daartoe verplicht te zijn. Gegevens worden dus steeds verwerkt op grond van jouw toestemming.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Naam, e-mail, telefoonnummer, gegevens met betrekking tot je bedrijf en de boodschap die je aan ons meedeelt.

(b) Registreren als professional

(i) Doeleinde en rechtsgrond:In geval van registratie, kan je ook aangeven dat je handelt als een vastgoedprofessional. We verwerken je gegevens om je toe te laten het (professioneel) account aan te maken en om dan te genieten van de bijkomende functionaliteiten die een dergelijk lidmaatschap biedt. Als geregistreerd lid ga jij met ons een overeenkomst aan, en de verwerking van jouw gegevens gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:E-mail, wachtwoord, telefoonnummer, naam en naam van jouw kantoor.

(c) Bestellen van betalende producten als professional

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Als professional kan je ook bepaalde producten bestellen die enkel voor professionelen bedoeld zijn. Bij dergelijke aankoop verwerken we gegevens om de aankoop te kunnen uitvoeren. De aankoop van deze producten betreft een bindende overeenkomst tussen ons, en de verwerking van de gegevens gebeurt dan ook ter uitvoering van die overeenkomst.

Voorts gebruiken we de door de professional opgegeven informatie (waar relevant, bv. indien het gaat om informatie over panden) ook voor onze Realo-producten en diensten, waar mogelijk en relevant. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nu we menen (en ook alle maatregelen daartoe nemen) dat de impact op jouw privacy zeer beperkt is.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Informatie over jouw kantoor, facturatiegegevens en adres, contactinformatie (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord).

3.4Verwerking van gegevens over panden die via het Platform worden gedeeld

(a) Meedelen van gegevens over panden

(i) Doeleinde en rechtsgrond:Via diverse kanalen op het Platform (bv. contactformulier, te koop stellen van een pand, enz.), kan je informatie opgeven over een pand (zoals aard, kenmerken, indeling, staat, prijsinformatie, enz.). We gebruiken deze gegevens om aan je vraag / bestelling te voldoen. Je bent daartoe nooit verplicht, dus ofwel worden deze gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst (bij een bestelling), dan wel op grond van jouw toestemming (om aan je vraag te voldoen).

Daarnaast nemen wij gegevens over panden ook mee op in onze wiskundige modellen om vastgoedinformatie te verzamelen, verder te analyseren en ter beschikking te stellen. Dit resulteert enkel in algemene (statistische) data die niet terug te leiden is naar een individualiseerbaar geval. De impact op jouw privacy is dan ook zeer beperkt. Deze verwerking gebeurt dan ook op basis van onze gerechtvaardigde belangen als onderneming.

(ii) Welke gegevens verwerken we hierbij:Informatie over jouw kantoor, facturatiegegevens en adres, contactinformatie (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord).

Deel D: Op welke manier delen wij jouw gegevens?

4. Welke gegevens delen wij met derde partijen?

Wij wensen jouw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van jouw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum zoals hieronder uitgelegd.

Hieronder maken we een onderscheid tussen het delen van gegevens met derde partijen dat we in alle gevallen kunnen doen (zie 4.1), en deze die enkel gelden in specifieke gevallen (zie 4.2).

4.1 Algemene vormen van het delen van gegevens met derden

(a) Binnen onze onderneming gelden contractuele afspraken die bepalen dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie toegang dienen toe te krijgen. Bovendien hebben we interne richtlijnen binnen onze onderneming die betrekking hebben op de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief jouw persoonsgegevens.

(b) Daarnaast geven wij de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. aan onze betalingsdienstverlener wanneer je een betalend abonnement afsluit) en zoals bepaald als volgt:

(i) Met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die informatie op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer wettelijk verplicht of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak;

(ii) Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de Voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of andere bezoekers en/of gebruikers te beschermen;

(iii) We kunnen je gegevens delen met derde-dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming, bijvoorbeeld een cloud-dienstverlener om ons Platform aan te bieden, de aanbieder van een klantenbeheerpakket, enz. – in dit geval zullen wij er als onderneming steeds over waken dat we de nodige (contractuele) waarborgen krijgen dat de betreffende dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte);

(iv) Op jouw vraag, bijvoorbeeld wanneer je van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen of waar je je hebt ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen van ondernemingen waarvan onze ondernemingsgroep de uitbating verzorgt;

(v) Met ondernemingen binnen onze ondernemingsgroep, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. klantenbeheer) of om aan jouw specifiek verzoek te voldoen;

(vi) Bovendien ga je ermee akkoord dat we te allen tijde persoonsgegevens mogen overdragen of delen in geval van een reorganisatie en/of herstructurering van onze onderneming (bv. in geval van een overname, afsplitsing bedrijfstak, fusie, splitsing, investering, enz.). Wij hebben daarvoor geen akkoord nodig van onze bezoekers en gebruikers maar zullen hen daar wel van op de hoogte brengen. In dit geval zorgen we er ook voor dat de overnemer of partner gepaste privacymaatregelen aan de dag legt om jouw rechten zo goed als mogelijk te beschermen.

(c) Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar clausule 4.1(b)(iii) hierboven en zullen we erover waken om passende en geschikte waarborgen te nemen. In dat geval kan je steeds een kopie krijgen van die waarborgen; dit kan eenvoudig door ons aan te schrijven via de contactgegevens opgenomen onder afdeling 1 hierboven of door ons te e-mailen via het adres privacy@realo.be.

(d) Het Platform voorziet diverse links naar websites of platformen van derden (bv. sociale mediaplatformen, websites van derden en overheidsinstanties, links naar persartikels, enz.). Merk op dat wanneer je op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden jou in elk geval aan deze grondig door te nemen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en je betreedt / maakt gebruik van deze websites en/of platformen op jouw eigen risico

4.2 Specifieke gevallen waarbij we gegevens delen met derden

(a) Het Platform biedt functionaliteiten aan waarbij jij ons verzoekt om gegevens met derde partijen te delen. Bijvoorbeeld de functie om in contact te treden met een makelaar. Uiteraard zullen we in dit geval je gegevens moeten doorgeven aan de betreffende derde partij.

(b) Via jouw account kan je ook bepaalde gegevens publiek maken, maar je bent daartoe nooit verplicht. Weet wel dat de gegevens die jij meedeelt en publiek zichtbaar stelt, ook voor andere gebruikers van het Platform zichtbaar zullen zijn

Deel E: Bescherming, integriteit en bewaring van jouw persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

5.1 Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. We beveiligen jouw persoonsgegevens tijdens de verzending en “at rest” (in rust). Als jouw persoonsgegevens worden bewaard bij de onderneming, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

5.2 Binnen Realo hebben we een privacypakket uitgewerkt dat bindend is voor onze medewerkers. We leggen daarbij sterk de nadruk op de bescherming van persoonsgegevens.

5.3 Let ook zelf op de bescherming van je gegevens. Als je berichten of informatie post op ons Platform zijn de eventuele persoonsgegevens en de inhoud die je deelt namelijk (geheel of gedeeltelijk) zichtbaar voor andere bezoekers en gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven en je garandeert daarvoor alle rechten te hebben bekomen. Spring dus omzichtig om met het gebruik van deze functies.

6. Integriteit van de persoonsgegevens

6.1 We maken het gemakkelijk voor jou als gebruiker om je persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Pas eenvoudig je gegevens in je account aan.

6.2 Als je je gegevens wil aanpassen, kan je ons ook altijd contacteren (zie ook punt 1 van deze Privacyverklaring).

7. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

7.1 We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan:

(a) Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons afgesloten, worden bijgehouden voor zolang deze overeenkomst loopt. Bij het aflopen van de overeenkomst houden we die gegevens nog bij gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor (contractuele) vorderingen teneinde onze informatie bij te houden.

(b) Gegevens waarvoor je zelf de toestemming hebt gegeven alsook diegene die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.

Deel F: Jouw rechten en plichten

8. Rechten die jou toekomen

8.1 De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die jij als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen.

Het gaat meer bepaald om de rechten zoals hieronder beschreven, en dewelke verder worden gedetailleerd in het relevante artikel van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, ook wel de “GDPR-verordening” genoemd, die je indien gewenst hier kan raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1654257390857.

(a) recht op inzage: als betrokkene heb je recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van begeleidende informatie zoals de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, jouw rechten, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. Dit recht staat verder beschreven in artikel 15 van de GDPR-Verordening;

(b) recht op rectificatie: als betrokkene heb je het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) onverwijld rectificatie van de jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heb je als betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Dit recht staat beschreven in artikel 16 van de GDPR-Verordening;

(c) recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): als betrokkene heb je het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht persoonsgegevens te wissen wanneer, onder meer, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, jij je toestemming intrekt, jij onder bepaalde omstandigheden bezwaar maakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, enz. Dit recht is echter aan beperkingen onderworpen, maar wij zullen steeds handelen in lijn met de wet. Oefen jij dit recht uit, dan hebben we wel het recht om de details van de uitoefening van dit recht bij te houden in het kader van onze verantwoordelijkheidsplicht als verwerkingsverantwoordelijke (met name houden we bij op vraag van wie we welke actie hebben ondernomen). Dit recht staat verder beschreven in artikel 17 van de GDPR-Verordening;

Noteer dat jij als gebruiker ook te allen tijde je account kan verwijderen en alle gegevens daarop kan wissen;

(d) beperking van de verwerking: als betrokkene heb je binnen de perken van de wet het recht van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: (a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (b) de verwerking is onrechtmatig en jij verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan, (c) wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (d) jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Dit recht staat verder beschreven in artikel 18 van de GDPR-Verordening;

(e) recht van bezwaar: als betrokkene heb je te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens op basis van de verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de door de wet vastgelegde voorwaarden. Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit recht staat verder beschreven in artikel 21 van de GDPR-Verordening;

(f) recht op overdraagbaarheid van gegevens: als betrokkene heb je het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die je aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, en zulks onder de voorwaarden zoals in de wet bepaald (de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst, en de verwerking wordt via geautomatiseerde procedés verricht). Dit recht staat verder beschreven in artikel 20 van de GDPR-Verordening;

8.2 Onze onderneming en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen vragen wij jou om ons bij een verzoek tot uitoefening van je rechten te mailen naar privacy@realo.be. Je mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons wel het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren, want we moeten de privacy van derden uiteraard ook beschermen!

8.3 Je kan zelf uiteraard je gegevens ook steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account op het Platform.

8.4 In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren of eerst verder onderzoeken en/of de nodige bijkomende informatie opvragen, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

8.5 Belangrijk op te merken is dat voor de gevallen waarin wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming (zie die gevallen onder afdeling 3 hierboven), jij het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

9. Wat als je toch een klacht wil indienen?

9.1 Indien je klachten of vragen hebt, verkiezen we uiteraard steeds om te proberen eerst tot een gezamenlijke oplossing te komen. We zullen daarvoor ons uiterste best doen.

Hoe dan ook heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

10. Jouw verplichtingen

10.1 De door jou opgegeven gegevens moeten accuraat en volledig zijn. Wanneer je informatie via ons Platform kenbaar makt, moet jij ook steeds het recht hebben om deze informatie publiek beschikbaar te maken.

10.2 Indien niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 10.1, behouden wij ons het recht voor om onze dienstverlening op te schorten of om andere maatregelen te nemen die we nuttig achten. Bovendien bevestig je uitdrukkelijk dat je alle nodige rechten en toestemmingen hebt bekomen om ons de informatie te bezorgen die jij ons doorstuurt, en je vrijwaart ons voor enige schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichting.

Deel G: Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

11. Hebt je nog verdere vragen?

Vertel het ons:

(a) Per post naar Realo NV, Poel 16, 9000 Gent

(b) Per e-mail naar privacy@realo.be

(c) Via de diverse contactmogelijkheden op ons Platform

© Realo NV – Laatst gewijzigd in februari 2024