Algemene voorwaarden voor Realo Pro™

  1. Realo NV met zetel te Poel 16, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0543.772.595 (hierna verder ‘Realo’) zal op de wijze zoals aangegeven op de bestelbon de panden uit het portfolio van het vastgoedkantoor publiceren op de mobiele applicaties, de websites en de web services van Realo op basis van de gegevens die op de afgesproken wijze aan Realo worden overgemaakt. Het vastgoedkantoor is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de doorgestuurde gegevens en garandeert t.a.v. Realo volledig gemandateerd te zijn voor de vastgoedpromotie van de betrokken panden. De mate van beschikbaarheid en performantie van de publicaties kan variëren naar gelang de omstandigheden en Realo behoudt zich het recht voor om de wijze/plaats van publicatie aan te passen. De overeenkomst tussen Realo en het vastgoedkantoor is bindend na bevestiging van de bestelbon door Realo hetzij door de publicatie van de panden uit het portfolio van het vastgoedkantoor.

  2. Realo zal voor de duur van de overeenkomst een ongelimiteerd aantal leads van geïnteresseerde kopers en/of huurders doorsturen naar het vastgoedkantoor in de vorm van geschreven berichten, audioberichten, doorgestuurde telefoonverbindingen of een link naar de website van het kantoor.

  3. Realo will bill in the beginning of the subscription or on renewal. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW. Realo zal maandelijks of jaarlijks factureren zoals aangegeven op de bestelbon. In geval van koppeling met makelaarssoftware wordt het werkelijk verbruik van de eventuele kosten die de softwareleverancier aanrekent aan Realo integraal doorgerekend. Dit gebeurt op kwartaalbasis. De facturen worden voldaan per overschrijving op het rekeningnummer BE86 0689 0501 2350 met BIC GKCCBEBB en met vermelding van het factuurnummer. Alle facturen zijn binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar aan Realo, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % van de hoofdsom per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft Realo in geval van wanbetaling het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten of verbintenissen onmiddellijk te staken of op te schorten, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40,00 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten ten gevolge van niet-betaling. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van het vastgoedkantoor.

  4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij anders bepaald op de bestelbon. Partijen kunnen deze opzeggen mits een opzegtermijn van 30 kalenderdagen in acht wordt genomen, de overeenkomst van bepaalde duur wordt stilzwijgend verlengd tenzij opzegging minstens 30 dagen voor het einde van de periode. De opzegging door het vastgoedkantoor gebeurt via e-mail aan support@realo.com. Realo is eveneens gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen mits eenvoudige kennisgeving aan het vastgoedkantoor in geval van aanhoudende wanbetaling van twee of meer maandelijkse facturen.

  5. Realo is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert, dit is iedere omstandigheid die redelijkerwijze buiten de controle van Realo ligt. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Realo dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

  6. Realo is niet aansprakelijk voor diensten geleverd door het vastgoedkantoor, haar makelaars of andere aangestelden. Het vastgoedkantoor of haar makelaars zijn niet aansprakelijk voor de diensten geleverd door Realo. De totale aansprakelijkheid tussen partijen voor een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000,00 EUR in hoofdsom, interest en kosten, behoudens bedrog of opzettelijke fout. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, economische schade, gevolgschade, winstderving of verlies van investeringen is uitdrukkelijk uitgesloten.

  7. Partijen zullen deze overeenkomst uitvoeren met inachtneming van het beroepsgeheim van het vastgoedkantoor en haar makelaars. Zij verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de beëindiging van deze overeenkomst gedurende een termijn van 2 jaar geen vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen gedurende de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden of bekend te maken, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van diegene die deze vertrouwelijke informatie heeft vrijgegeven of van diegene van wie zij die vertrouwelijke informatie hebben verkregen.

  8. Het vastgoedkantoor geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat Realo de naam, het logo, de foto’s van het vastgoedkantoor of haar makelaars en de publicatie informatie met betrekking tot het vastgoedkantoor en haar makelaars kan gebruiken op het Realo platform (website, mobiele applicatie, data tools & API) dat ter beschikking gesteld wordt voor derden.

  9. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Realo en het vastgoedkantoor, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en alle eerdere onderhandelingen, gesprekken en documenten tussen partijen aangaande de betrokken diensten. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening door Realo van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd.